'บิ๊กตู่'มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 

[อ่าน  3]

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เตรียมเสนอแก้ไขคำสั่งปรับลดสำนักง

[อ่าน  5]

นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562

[อ่าน  6]

รมว.ศธ.ให้นโยบายการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการปฏิบัติราชการ ปร

[อ่าน  4]

สพฐ.ประกาศชัดไม่รับเด็กอนุบาล 1 

[อ่าน  10]

ศธ. นำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมจัด "สพฐ. เกมส์" 7 ชนิดกีฬา ส่งเสริมแสดงออกด้านกีฬา พัฒนาสู่นักกี

[อ่าน  16]

สพฐ.ลดเหลื่อมล้ำจัดรร.คุณภาพทุกตำบล

[อ่าน  14]

ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. และ สอศ.

[อ่าน  21]

ครม.อนุมัติร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .....

[อ่าน  9]

ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....

[อ่าน  9]