ลำดับที่  725     เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 23/3/2561 21:59:32 [อ่าน 8]


ลำดับที่  724     เรื่อง:   ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 23/3/2561 20:14:09 [อ่าน 4]


ลำดับที่  723     เรื่อง:   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 16/3/2561 20:39:34 [อ่าน 42]


ลำดับที่  722     เรื่อง:   การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 15/3/2561 21:28:42 [อ่าน 83]


ลำดับที่  721     เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 13/3/2561 21:52:51 [อ่าน 35]


ลำดับที่  720     เรื่อง:   ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2560
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 9/3/2561 16:50:02 [อ่าน 157]


ลำดับที่  718     เรื่อง:   ลงทะเบียนอบรมครูโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2561
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 9/3/2561 14:29:21 [อ่าน 182]


ลำดับที่  717     เรื่อง:   ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 8/3/2561 22:03:41 [อ่าน 193]


ลำดับที่  716     เรื่อง:   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
      ถึง:   ทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  กลุ่มนโยบายและแผน วันเวลา: 8/3/2561 15:40:57 [อ่าน 145]


ลำดับที่  715     เรื่อง:   โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ขั้นสูง (C.A.T.C)
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 8/3/2561 14:37:08 [อ่าน 52]


ลำดับที่  714     เรื่อง:   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 8/3/2561 14:34:49 [อ่าน 44]


ลำดับที่  713     เรื่อง:   สำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลุกเสือหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าฯ
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 8/3/2561 14:31:12 [อ่าน 40]