เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C)
ด้วย สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และสำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C) ประเภทละ 60 คน รวม 180 คน ระหว่างวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์" อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นั้น
ในการนี้ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา
5/10/2561 21:42:42
 202.29.212.41