เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C) และ(A.T.C.)
ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C) และ(A.T.C.) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา
12/9/2561 20:47:24
 202.29.212.41