เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้รู้ทั่วไป และฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) นั้น
ในการนี้ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา
12/9/2561 19:59:23
 202.29.212.41