เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด
ด้วย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอขอให้สภากาชาดไทยพิจารณาแนวปฎิบัติในการทำความเคารพของยุวกาชาด ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ รายละเอียดตามระเบียบแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา
11/9/2561 19:55:59
 202.29.212.41