เรื่อง กำหนดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี พ.ศ.2561
กำหนดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี พ.ศ.2561
วันที่ 10-13 กันยายน 2561 รายละเอียดชื่อโรงเรียนตามเอกสารแนบ

โดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สพฐ. ติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน (อาหารกลางวัน 20 บาท/คน)

2.โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน (ที่โรงเรียนได้รับ)

3.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและน้ำดื่มสะอาด (ที่โรงเรียนได้รับ ตามขนาดของโรงเรียน)

4.โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (โรงเรียนได้รับเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยโรงเรียนของบประมาณผ่านไปทางอำเภอที่ตั้งโรงเรียน)

จึงให้โรงเรียนเตรียมรับการติดตามและประเมินผลดังกล่าวด้วย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7/9/2561 16:35:12
 202.29.212.41