เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่2
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่2

ด้วยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดล ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งชาติประเทศไทย ได้จัดประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่2 หัวข้อ "เพียงแค่เม็ดทราย" รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา
19/6/2561 21:47:12
 202.29.212.41