เรื่อง ขอให้โรงเรียนรายงานการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

สพฐ.กำหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียน รายงานการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตามแบบที่แนบ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เพื่อเขตพื้นที่การศึกษาจะได้สรุปข้อมูล ส่ง สพฐ.ให้ทันตามกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11/6/2561 20:39:17
 202.29.212.41