เรื่อง เอกสารแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์เอกสารแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (ไฟล์มีขนาดใหญ่ จึงนำเสนอบน Google Drive)

https://drive.google.com/file/d/1OkJbGOkKnOLrffmCH91rzZO_7Ahnla1s/view?usp=sharing

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25/5/2561 15:35:39
 202.29.212.41