เรื่อง รายชื่อประชากรวัยเรียนเกิดปี 2554 เข้าเรียนปี 2561
แจ้งรายชื่อประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ที่เกิด พ.ศ.2554 เข้าเรียนปีการศึกษา 2561 รายชื่อดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15/5/2561 16:33:40
 202.29.212.41