เรื่อง การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561
ด้วยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จะมีการมอบรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดเพื่อประกาศเกียรติคุณฯ จึงขอความร่วมมือสพฐ.แจ้งให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ส่งรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561 นั้น
ในการนี้ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดที่สนใจ ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10/4/2561 17:01:19
 202.29.212.41