เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C)วูดแบดจ์ 3 ท่อน
ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C)วูดแบดจ์ 3 ท่อน ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ค่ายลูกเสือดอนมูล) ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ในการนี้ สพป.อุทัยธานี เขต 2 จึงขอเชิญชวนบุคลกรในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10/4/2561 16:18:54
 202.29.212.41