เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ
ด้วย ชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือศรีสรรเพชญ จังหวัดพิจิตร จะดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 3 หลักสูตร สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว รายละลียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สพป.อุทัยธานี เขต 2
8/3/2561 14:34:49
 202.29.212.41