เรื่อง สำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลุกเสือหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าฯ
ด้วย สำนักงานลุกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงรายจะพัฒนาบุคลากรทางการลุกเสือให้มีคุณวิฒิทางลูกเสือ นั้น
ในการนี้ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดที่มีความประสงค์ เข้ารับการอบรมตามแบบสำรวจรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สพป.อุทัยธานี เขต 2
8/3/2561 14:31:12
 202.29.212.41