เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้รับแจ้งจากจังหวัดอุทัยธานี ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ของกองกลาง สป.www.gad.moi.go.th เมนูหลัก "งานประจำ" หัวข้อย่อย "หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เอกสารดังแนบ

สพป.อุทัยธานี เขต 2
19/2/2561 21:57:10
 182.53.181.9