เรื่อง ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลการกำหนดชั้นเรียนห้องเรียนและการกำหนดแผนการรับนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ.2
รายงานการตรวจสอบการยืนยันข้อมูลการกำหนดชั้นเรียนห้องเรียนและการกำหนดแผนการรับนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ.2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8/2/2561 21:26:58
 202.29.212.41