เรื่อง คู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สพฐ.ได้จัดทำคู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวปฏิบัติในการรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2/2/2561 15:16:05
 202.29.212.41