เรื่อง (ร่าง) คู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ตามที่ สพฐ.จัดประชุมชี้แจงระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ทางระบบ Video Conference เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 โดยกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561ซึ่งโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องเข้าระบบเพื่อสมัครสมาชิกและรายงาน

รายละเอียดตาม (ร่าง) คู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ที่แนบ และ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้จัดทำลิ้งก์เว็บไซต์ระบบรายงานโดยให้เข้าที่ http://www.utt2.go.th/index.php

สพป.อุทัยธานี เขต 2
24/1/2561 16:24:58
 202.29.212.41