เรื่อง ยกเลิกหนังสือ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ที่ ศธ 04228/219 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 เรื่อง การส่งหนังสือราชกา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 แจ้งยกเลิก หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ที่ ศธ 04228/219 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 เรื่อง การส่งหนังสือราชการ Smart Area ก่อน และเขตพื้นที่จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สพป.อุทัยธานี เขต 2
23/1/2561 19:16:59
 202.29.212.41