เรื่อง โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 หลักสูตร
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ 4 หลักสูตร ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ความรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม 2 หลักสูตร ดังนี้
1.โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2561 ขอเปลี่ยนเป็นระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2561
2. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2561 ขอเปลี่ยนเป็นระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2561 ส่วนอีก 2 หลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15/1/2561 19:28:04
 202.29.212.41