เรื่อง การติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด
จากกรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาบางแห่งไม่ปฎิบัติตาม พระราชบัยญัติกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2536 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2536 และระเบียบอืนที่เกี่ยวข้อง นั้น
สพป.อุทัยธานี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ โครงการอาหารกลางวันให้ถูกต้องตามระเบียบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10/1/2561 17:31:58
 202.29.212.41