เรื่อง การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานแทนกระทรวงศึกษาธิการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26/12/2560 20:04:42
 202.29.212.41