เรื่อง ด่วนที่สุด! ขอเชิญประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ด่วนที่สุด! สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกท่าน พร้อมด้วย รองฯ เข้าร่วมประชุม VDO Conference โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และต่อด้วยการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เริ่มรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 หนังสือเชิญประชุมจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สพป.อุทัยธานี เขต 2
26/12/2560 16:47:03
 118.174.181.241