เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(สจว.สพฐ.)รุ่นที่ 5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถาน

ศึกษา(สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 23 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่งคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหนคร

เอกสารรายละเอียดดังแนบ

กลุ่มอำนวยการ
22/12/2560 22:24:21
 1.2.164.198