เรื่อง โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 หลักสูตร
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกับสมาคมลูกเสือจังหวัดน่าน จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2561
2. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 24-30มีนาคม 2561
3. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2561
4. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผุ้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ(A.L.T.C.) ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2561
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวพร้อมค่าลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 506/2 ถนนสุมนเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 โทร.054710552 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13/12/2560 17:39:35
 202.29.212.41