เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา
ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมีเป้าหมายให้คนไทยเลิกบุหรี่ จำนวน 3 ล้าน ในระยะเวลา 3 ปี และเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เกิดการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทางโครงการได้จัดกิจกรรมประกวดเรียงความในหัวข้อ “ชวนพ่อ เลิกบุหรี่” แบ่งประเภทการประกวดเป็น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษา รายละเอียดดังแนบสพป.อุทัยธานี เขต 2
12/12/2560 17:08:11
 125.24.255.224