ลำดับที่  13     เรื่อง:   กรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 17/5/2561 17:06:40 [อ่าน 2]


ลำดับที่  12
     เรื่อง:   กรณีออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และด้วยวาจา...
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 20/4/2561 18:45:25 [อ่าน 9]


ลำดับที่  11
     เรื่อง:   กรณีกระทำผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงลายมือชื่อ
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 4/4/2561 15:45:37 [อ่าน 16]


ลำดับที่  10
     เรื่อง:   กรณีกระทำผิดวินัยในเรื่องทำร้ายร่างกายผู้อื่น
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 4/4/2561 15:38:49 [อ่าน 11]


ลำดับที่  9
     เรื่อง:   กรณีการลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ ...
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 24/1/2561 15:24:55 [อ่าน 11]


ลำดับที่  8
     เรื่อง:   กรณีการลาป่วยและลากิจ แต่ผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ลา
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 12/12/2560 19:37:41 [อ่าน 20]


ลำดับที่  7
     เรื่อง:   การดำเนินการทางวินัยกรณีข้าราชการเรียกรับเงินจากราษฎร
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 16/2/2560 15:53:06 [อ่าน 40]


ลำดับที่  6
     เรื่อง:   การยกเลิกสัญญาจ้างชั่วคราวก่อนครบกำหนดสัญญา
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 2/2/2560 15:18:40 [อ่าน 31]


ลำดับที่  5
     เรื่อง:   ครูนำเงินค่าอาหารกลางวันเด็กไปใช้ส่วนตัว มีโทษทางวินัยระดับใด?
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 27/1/2560 16:27:32 [อ่าน 39]


ลำดับที่  4
     เรื่อง:   สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีบ้านพีกราชการไม่ว่างและชำรุด
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 20/1/2560 14:21:46 [อ่าน 38]


ลำดับที่  3
     เรื่อง:   การจัดส่ง "ประการสอบราคา" สำคัญอย่างไร
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 13/1/2560 15:15:11 [อ่าน 38]


ลำดับที่  2
     เรื่อง:   ข้าราชการยักยอกเงินของราชการ แล้วนำมาคืนต้องรับผิดทางวินัยหรือไม่
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 12/1/2560 19:56:38 [อ่าน 46]