กรณีความผิดเกี่ยวกับการดื่มสุรา [ҹ 7 ]

  กรณีเป็นผู้หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ [ҹ 13 ]

  กรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด [ҹ 9 ]

  กรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี [ҹ 30 ]

  กรณีออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และด้วยวาจา... [ҹ 31 ]

  กรณีกระทำผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงลายมือชื่อ [ҹ 32 ]

  กรณีกระทำผิดวินัยในเรื่องทำร้ายร่างกายผู้อื่น [ҹ 27 ]

  กรณีการลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ ... [ҹ 29 ]

  กรณีการลาป่วยและลากิจ แต่ผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ลา [ҹ 42 ]

  การดำเนินการทางวินัยกรณีข้าราชการเรียกรับเงินจากราษฎร [ҹ 55 ]

  การยกเลิกสัญญาจ้างชั่วคราวก่อนครบกำหนดสัญญา [ҹ 46 ]

  ครูนำเงินค่าอาหารกลางวันเด็กไปใช้ส่วนตัว มีโทษทางวินัยระดับใด? [ҹ 56 ]

  สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีบ้านพีกราชการไม่ว่างและชำรุด [ҹ 57 ]

  การจัดส่ง "ประการสอบราคา" สำคัญอย่างไร [ҹ 54 ]

  ข้าราชการยักยอกเงินของราชการ แล้วนำมาคืนต้องรับผิดทางวินัยหรือไม่ [ҹ 62 ]