ลำดับที่  13   เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  จาก สพป.อุทัยธานี เขต 2 เวลา  15/6/2561 20:45:03 [อ่าน 5]

ลำดับที่  12   เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน  จาก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เวลา  7/6/2561 14:31:31 [อ่าน 20]

ลำดับที่  11   เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนในหน่วยงาน  จาก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เวลา  7/6/2561 14:18:50 [อ่าน 6]

ลำดับที่  10   เรื่อง คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  จาก กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา เวลา  6/6/2561 21:17:05 [อ่าน 8]

ลำดับที่  9   เรื่อง คู่มือการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา  จาก กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา เวลา  6/6/2561 21:15:17 [อ่าน 22]

ลำดับที่  8   เรื่อง คู่มือการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  31/5/2561 21:59:51 [อ่าน 29]

ลำดับที่  7   เรื่อง คู่มือการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จาก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เวลา  28/5/2561 15:36:02 [อ่าน 47]

ลำดับที่  6   เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.อุทัยธานี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จาก สพป.อุทัยธานี เขต 2 เวลา  25/5/2561 16:09:29 [อ่าน 24]

ลำดับที่  5   เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  จาก สพป.อุทัยธานี เขต 2 เวลา  24/5/2561 19:09:02 [อ่าน 16]

ลำดับที่  4   เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานลูกเสือ-เนตรนารี  จาก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2 เวลา  24/5/2561 19:05:15 [อ่าน 33]

ลำดับที่  3   เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  จาก สพป.อุทัยธานี เขต 2 เวลา  24/5/2561 18:59:15 [อ่าน 12]

ลำดับที่  2   เรื่อง ประกาศนโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพป.อุทัยธานี เขต 2  จาก สพป.อุทัยธานี เขต 2 เวลา  22/5/2561 21:51:37 [อ่าน 12]

 
หน้า 1