ลำดับที่:  13
      เรื่อง:   คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      ถึง:   ผอ.โรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 15/6/2561 20:45:03 [อ่าน 5]


ลำดับที่:  12
      เรื่อง:   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
      ถึง:   ผู้สนใจ
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 7/6/2561 14:31:31 [อ่าน 20]


ลำดับที่:  11
      เรื่อง:   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนในหน่วยงาน
      ถึง:   ผู้สนใจ
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 7/6/2561 14:18:50 [อ่าน 6]


ลำดับที่:  10
      เรื่อง:   คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 6/6/2561 21:17:05 [อ่าน 8]


ลำดับที่:  9
      เรื่อง:   คู่มือการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 6/6/2561 21:15:17 [อ่าน 22]


ลำดับที่:  8
      เรื่อง:   คู่มือการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต๋โดย:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 31/5/2561 21:59:51 [อ่าน 29]


ลำดับที่:  7
      เรื่อง:   คู่มือการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 28/5/2561 15:36:02 [อ่าน 47]


ลำดับที่:  6
      เรื่อง:   การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.อุทัยธานี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
      ถึง:   สาธารณชน/ผู้สนใจ
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 25/5/2561 16:09:29 [อ่าน 24]


ลำดับที่:  5
      เรื่อง:   รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
      ถึง:   สาธารณชน/ผู้สนใจ
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 24/5/2561 19:09:02 [อ่าน 16]


ลำดับที่:  4
      เรื่อง:   คู่มือปฏิบัติงานลูกเสือ-เนตรนารี
      ถึง:   สาธารณชน/ผู้สนใจ
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 24/5/2561 19:05:15 [อ่าน 33]


 
Read All...