ลำดับที่  35     เรื่อง:    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา
      ถึง:   ผู้รับจ้าง
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 11/9/2561 18:54:48 [อ่าน 29]


ลำดับที่  34
     เรื่อง:   แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น(3/9/61)
      ถึง:   ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 3/9/2561 19:09:20 [อ่าน 31]


ลำดับที่  33
     เรื่อง:   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 27/8/2561 20:19:59 [อ่าน 21]


ลำดับที่  32
     เรื่อง:   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 24/8/2561 22:14:31 [อ่าน 14]


ลำดับที่  31
     เรื่อง:   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 24/8/2561 22:10:11 [อ่าน 17]


ลำดับที่  30
     เรื่อง:   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เอกสาร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/7/61)
      ถึง:   ผู้รับจ้าง
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 6/7/2561 16:49:02 [อ่าน 47]


ลำดับที่  29
     เรื่อง:   ตัวอย่างเอกสารแนวทางในการเบิกและยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม โครงการพัฒนาครูปแบบครบวงจร
      ถึง:   ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 27/6/2561 20:53:14 [อ่าน 563]


ลำดับที่  28
     เรื่อง:   แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งวงเงินไม่ถึง 5,000.บาท
      ถึง:   ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 27/6/2561 20:41:15 [อ่าน 207]


ลำดับที่  27
     เรื่อง:   คู่มือและขั้นตอนการขอถอนคืนเงินประกันสัญญาการซื้อการจ้าง
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 26/6/2561 17:10:03 [อ่าน 48]


ลำดับที่  26
     เรื่อง:   เอกสารในการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2561(18/6/61)
      ถึง:   ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 18/6/2561 21:44:26 [อ่าน 640]


ลำดับที่  25
     เรื่อง:   แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2561(12/6/61)
      ถึง:   ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 13/6/2561 16:07:50 [อ่าน 284]


ลำดับที่  24
     เรื่อง:   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 13/6/2561 15:42:30 [อ่าน 78]