ลำดับที่  26     เรื่อง:   เอกสารในการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2561(18/6/61)
      ถึง:   ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 18/6/2561 21:44:26 [อ่าน 28]


ลำดับที่  25     เรื่อง:   แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2561(12/6/61)
      ถึง:   ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 13/6/2561 16:07:50 [อ่าน 52]


ลำดับที่  24     เรื่อง:   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 13/6/2561 15:42:30 [อ่าน 15]


ลำดับที่  23     เรื่อง:   คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (๒๒ ก.พ.๒๕๖๑
      ถึง:   ทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 22/2/2561 14:48:18 [อ่าน 120]


ลำดับที่  22     เรื่อง:   แบบขอรับเงินผ่านระบบ KTB Online
      ถึง:   เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานีเขต 2 ทุกท่าน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 7/2/2561 16:05:46 [อ่าน 155]


ลำดับที่  21     เรื่อง:   ส่งหนังสือรับรองการหักภาษีปี 2560(1 ก.พ.61)
      ถึง:   ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 1/2/2561 16:46:05 [อ่าน 312]


ลำดับที่  18     เรื่อง:   เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2561 ( ๓๑ ต.ค.๒๕๖๐)
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 31/10/2560 21:45:49 [อ่าน 183]


ลำดับที่  17     เรื่อง:   สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๒๔ ต.ค.๒๕๖๐)
      ถึง:   ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 24/10/2560 21:14:58 [อ่าน 196]


ลำดับที่  16     เรื่อง:   การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
      ถึง:   ทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 20/7/2560 20:55:25 [อ่าน 371]


ลำดับที่  15     เรื่อง:   บัญชีค่าแรงงานการคำนวณราคากลางฯ (๑๕ มิ.ย. ๖๐)
      ถึง:   โรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 15/6/2560 21:20:32 [อ่าน 5286]


ลำดับที่  14     เรื่อง:   โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าซ่อมแซมให้แนบรายงานการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบเอกสารขอเบิกเงิน(
      ถึง:   โรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 9/6/2560 15:45:37 [อ่าน 386]


ลำดับที่  13     เรื่อง:   การใช้เงินรายได้สถานศึกษา จ้างครูสอน(๙ มิ.ย.๖๐)
      ถึง:   โรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 9/6/2560 13:54:25 [อ่าน 354]