ลำดับที่  30     เรื่อง:   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เอกสาร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/7/61)
      ถึง:   ผู้รับจ้าง
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 6/7/2561 16:49:02 [อ่าน 34]


ลำดับที่  29
     เรื่อง:   ตัวอย่างเอกสารแนวทางในการเบิกและยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม โครงการพัฒนาครูปแบบครบวงจร
      ถึง:   ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 27/6/2561 20:53:14 [อ่าน 458]


ลำดับที่  28
     เรื่อง:   แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งวงเงินไม่ถึง 5,000.บาท
      ถึง:   ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 27/6/2561 20:41:15 [อ่าน 133]


ลำดับที่  27
     เรื่อง:   คู่มือและขั้นตอนการขอถอนคืนเงินประกันสัญญาการซื้อการจ้าง
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 26/6/2561 17:10:03 [อ่าน 31]


ลำดับที่  26
     เรื่อง:   เอกสารในการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2561(18/6/61)
      ถึง:   ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 18/6/2561 21:44:26 [อ่าน 531]


ลำดับที่  25
     เรื่อง:   แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2561(12/6/61)
      ถึง:   ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 13/6/2561 16:07:50 [อ่าน 253]


ลำดับที่  24
     เรื่อง:   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 13/6/2561 15:42:30 [อ่าน 50]


ลำดับที่  23
     เรื่อง:   คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (๒๒ ก.พ.๒๕๖๑
      ถึง:   ทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 22/2/2561 14:48:18 [อ่าน 141]


ลำดับที่  22
     เรื่อง:   แบบขอรับเงินผ่านระบบ KTB Online
      ถึง:   เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานีเขต 2 ทุกท่าน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 7/2/2561 16:05:46 [อ่าน 204]


ลำดับที่  21
     เรื่อง:   ส่งหนังสือรับรองการหักภาษีปี 2560(1 ก.พ.61)
      ถึง:   ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 1/2/2561 16:46:05 [อ่าน 330]


ลำดับที่  18
     เรื่อง:   เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2561 ( ๓๑ ต.ค.๒๕๖๐)
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 31/10/2560 21:45:49 [อ่าน 195]


ลำดับที่  17
     เรื่อง:   สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๒๔ ต.ค.๒๕๖๐)
      ถึง:   ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 24/10/2560 21:14:58 [อ่าน 222]