เรื่อง รายงานแผนการจัดจ้างให้ คตง.ทราบ(๘พ.ย.๕๙)

โรงเรียนที่จัดซื้อครุภัณฑ์วงเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จัดจ้างวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ คตง. ทราบ ตามแบบที่แนบมานี้

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8/11/2559 14:34:57
 202.143.130.107