เรื่อง ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ(๒๖ ต.ค.๒๕๕๙)

โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือแจ้งจัดสรร ที่ ศธ ๐๔๒๒๘/ว๙๒๘๓ ลงวันที่๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้เลือกซ้ือครุภัณฑ์ในรายการShopping list

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27/10/2559 3:22:27
 182.53.100.200