เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งวงเงินไม่ถึง 5,000.บาท

แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งวงเงินไม่ถึง 5,000.บาท
ประกอบด้วย
1.แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จัดจ้าง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27/6/2561 20:41:15
 1.20.157.177