เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2561(12/6/61)

ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและตัวอย่างที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำขึ้น เพื่อความถูต้อง สะดวก และรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
13/6/2561 16:07:50
 202.29.212.41