เรื่อง คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (๒๒ ก.พ.๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น เนื่้อหาที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้แก่ การจำหน่ายอาคาร การณื้อถอนอาคาร การขอใช้ที่ดิน การอนุญาตให้สร้างอาคารในที่ราชพัสดุซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ การขอใช้ที่ดินจากที่ดินจากหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น http://finance.obec.go.th/

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
22/2/2561 14:48:18
 182.53.101.245