เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2561 ( ๓๑ ต.ค.๒๕๖๐)

เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2561 เปิดได้ที่นี่

http://finance.obec.go.th/Hacked/ewtadmin_finance/ewt/financial_obec/more_news.php?cid=42

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31/10/2560 21:45:49
 182.53.9.53