เรื่อง บัญชีค่าแรงงานการคำนวณราคากลางฯ (๑๕ มิ.ย. ๖๐)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอแจ้งบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งยังใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้โรงเรียนนำไปใช้ในการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทุกประเภท ได้แก่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน ต่อเติม เอกสารตามที่แนบมานี้

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
15/6/2560 21:20:32
 1.20.140.7