เรื่อง โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าซ่อมแซมให้แนบรายงานการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบเอกสารขอเบิกเงิน(

โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบ ระบบไฟฟ้า ประปา ให้แนบรายงานการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบเอกสารขอเบิกเงินด้วย เอกสารตัวอย่าง ดังไฟล์ที่แนบ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9/6/2560 15:45:37
 202.29.212.41