เรื่อง รับเงินจ้างเหมารถยนต์รับส่งนักเรียนเพื่อสอบ O-Net (๑๔ มี.ค.๖๐)

โรงเรียนที่ส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมารถยนต์รับส่งนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ให้ไปรับเงินที่กลุ่มบิหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อน. ๒ ตามรายชื่อที่แนบ
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารเบิกให้เร่งส่งเอกสารเบิกจ่ายด้วยครับ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
14/3/2560 22:10:30
 202.143.130.107