เรื่อง ร่าง พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ (๑๐ ก.พ. ๖๐)

รัฐบาลจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแล้ว คงจะประกาศใช้ภายในปี ๒๕๖๐ จะมีผลให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง การจัดซื้อจัดจ้าง เดิมมี ๖ วิธี จะเหลือ ๓ วิธี ตามบทสรุปที่แนบ นะครับ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10/2/2560 14:51:26
 202.143.130.107