เรื่อง สพฐ.อนุมัติเงินงวดครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างครบแล้ว(๒๕ พ.ย.๕๙)

เรียน ทุกโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ทุกรายการ สพฐ.อนุมัติเงินงวดให้ครบทุกรายการแล้ว ยกเว้น อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ จึงขอให้เร่งลงนามสัญญาแล้วส่งสำเนาสัญญาให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ เพื่อวาง PO ด่วนด้วยครับ

วิชาญ โพธิวิจิตร
สพป.อน.๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
25/11/2559 14:16:06
 202.143.130.107