คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (๒๒ ก.พ.๒๕๖๑ [ҹ 43 ]

  แบบขอรับเงินผ่านระบบ KTB Online [ҹ 82 ]

  ส่งหนังสือรับรองการหักภาษีปี 2560(1 ก.พ.61) [ҹ 214 ]

  เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2561 ( ๓๑ ต.ค.๒๕๖๐) [ҹ 140 ]

  สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๒๔ ต.ค.๒๕๖๐) [ҹ 156 ]

  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ҹ 308 ]

  บัญชีค่าแรงงานการคำนวณราคากลางฯ (๑๕ มิ.ย. ๖๐) [ҹ 5228 ]

  โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าซ่อมแซมให้แนบรายงานการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบเอกสารขอเบิกเงิน( [ҹ 347 ]

  การใช้เงินรายได้สถานศึกษา จ้างครูสอน(๙ มิ.ย.๖๐) [ҹ 294 ]

  รับเงินจ้างเหมารถยนต์รับส่งนักเรียนเพื่อสอบ O-Net (๑๔ มี.ค.๖๐) [ҹ 361 ]

  ร่าง พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ (๑๐ ก.พ. ๖๐) [ҹ 184 ]

  สพฐ.อนุมัติเงินงวดครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างครบแล้ว(๒๕ พ.ย.๕๙) [ҹ 196 ]

  รายงานแผนการจัดจ้างให้ คตง.ทราบ(๘พ.ย.๕๙) [ҹ 161 ]

  อนุมัติเงินงวดโรงเรียนดีประจำตำบล(๑ พ.ย.๕๙) [ҹ 172 ]

  ข้อควรระวังการจัดซื้อจัดจ้าง(๒๘ ต.ค.๒๕๕๙) [ҹ 167 ]