คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (๒๒ ก.พ.๒๕๖๑ [ҹ 90 ]

  แบบขอรับเงินผ่านระบบ KTB Online [ҹ 134 ]

  ส่งหนังสือรับรองการหักภาษีปี 2560(1 ก.พ.61) [ҹ 303 ]

  เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2561 ( ๓๑ ต.ค.๒๕๖๐) [ҹ 170 ]

  สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๒๔ ต.ค.๒๕๖๐) [ҹ 184 ]

  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ҹ 339 ]

  บัญชีค่าแรงงานการคำนวณราคากลางฯ (๑๕ มิ.ย. ๖๐) [ҹ 5270 ]

  โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าซ่อมแซมให้แนบรายงานการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบเอกสารขอเบิกเงิน( [ҹ 376 ]

  การใช้เงินรายได้สถานศึกษา จ้างครูสอน(๙ มิ.ย.๖๐) [ҹ 337 ]

  รับเงินจ้างเหมารถยนต์รับส่งนักเรียนเพื่อสอบ O-Net (๑๔ มี.ค.๖๐) [ҹ 386 ]

  ร่าง พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ (๑๐ ก.พ. ๖๐) [ҹ 204 ]

  สพฐ.อนุมัติเงินงวดครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างครบแล้ว(๒๕ พ.ย.๕๙) [ҹ 219 ]

  รายงานแผนการจัดจ้างให้ คตง.ทราบ(๘พ.ย.๕๙) [ҹ 182 ]

  อนุมัติเงินงวดโรงเรียนดีประจำตำบล(๑ พ.ย.๕๙) [ҹ 197 ]

  ข้อควรระวังการจัดซื้อจัดจ้าง(๒๘ ต.ค.๒๕๕๙) [ҹ 193 ]