ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เอกสาร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/7/61) [ҹ 24 ]

  ตัวอย่างเอกสารแนวทางในการเบิกและยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม โครงการพัฒนาครูปแบบครบวงจร [ҹ 344 ]

  แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งวงเงินไม่ถึง 5,000.บาท [ҹ 101 ]

  คู่มือและขั้นตอนการขอถอนคืนเงินประกันสัญญาการซื้อการจ้าง [ҹ 26 ]

  เอกสารในการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2561(18/6/61) [ҹ 401 ]

  แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2561(12/6/61) [ҹ 212 ]

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ҹ 40 ]

  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (๒๒ ก.พ.๒๕๖๑ [ҹ 139 ]

  แบบขอรับเงินผ่านระบบ KTB Online [ҹ 190 ]

  ส่งหนังสือรับรองการหักภาษีปี 2560(1 ก.พ.61) [ҹ 325 ]

  เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2561 ( ๓๑ ต.ค.๒๕๖๐) [ҹ 189 ]

  สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๒๔ ต.ค.๒๕๖๐) [ҹ 213 ]

  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ҹ 433 ]

  บัญชีค่าแรงงานการคำนวณราคากลางฯ (๑๕ มิ.ย. ๖๐) [ҹ 5299 ]

  โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าซ่อมแซมให้แนบรายงานการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบเอกสารขอเบิกเงิน( [ҹ 394 ]