ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา [ҹ 29 ]

  แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น(3/9/61) [ҹ 31 ]

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง [ҹ 20 ]

  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ҹ 14 ]

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ҹ 17 ]

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เอกสาร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/7/61) [ҹ 47 ]

  ตัวอย่างเอกสารแนวทางในการเบิกและยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม โครงการพัฒนาครูปแบบครบวงจร [ҹ 563 ]

  แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งวงเงินไม่ถึง 5,000.บาท [ҹ 207 ]

  คู่มือและขั้นตอนการขอถอนคืนเงินประกันสัญญาการซื้อการจ้าง [ҹ 48 ]

  เอกสารในการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2561(18/6/61) [ҹ 640 ]

  แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2561(12/6/61) [ҹ 284 ]

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ҹ 78 ]

  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (๒๒ ก.พ.๒๕๖๑ [ҹ 169 ]

  แบบขอรับเงินผ่านระบบ KTB Online [ҹ 224 ]

  ส่งหนังสือรับรองการหักภาษีปี 2560(1 ก.พ.61) [ҹ 343 ]